Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Mẫu thông báo về thay đổi trong đơn kháng cáo

Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

style=”text-align:center”>

Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo được Thẩm phán lập ra khi nhận được đơn kháng cáo không làm đúng theo quy định của khoản 1 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự và mẫu đơn kháng cáo do Toà án ban hành. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn kháng cáo

Thông báo về việc Kháng cáo, kháng nghị

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị


Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin trong đơn kháng cáo

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin trong đơn kháng cáo

TÒA ÁN NHÂN DÂN…. (1)

Số:…./TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng … năm …..

THÔNG BÁOVỀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHÁNG CÁO

style=”text-align:center”>

Kính gửi:(2)……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:(3)……………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi kiểm tra đơn kháng cáo của:(4)……………………………………………………………………………..

Xét thấy đơn kháng cáo chưa làm đúng quy định tại khoản 1 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự và mẫu đơn kháng cáo do Toà án ban hành;

Căn cứ vào Điều 246 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Yêu cầu(5)…………………………………….. sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo về các vấn đề sau đây:(6)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong thời hạn (05) năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, (7) phải sửa đổi, bổ sung các vấn đề trên đây theo yêu cầu của Toà án. Nếu hết thời hạn do Toà án ấn định mà không sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo yêu cầu của Toà án, thì đơn kháng cáo được coi là không hợp lệ.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Lưu hồ sơ vụ án

THẨM PHÁN

(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

Hướng dẫn viết thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

style=”text-align:center”>

(1) Ghi tên Toà án ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hoàng Giang có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

(4), (5)(7) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(6) Ghi cụ thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung (ví dụ: nếu đơn kháng cáo chưa ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo; chưa ghi rõ yêu cầu của người kháng cáo; người kháng cáo chưa ký tên hoặc điểm chỉ, thì Toà án yêu cầu người làm đơn kháng cáo phải sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo.

2. Ghi rõ những yêu cầu để Toà án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết.

3. Ký tên hoặc điểm chỉ vào cuối đơn kháng cáo…).