Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức chứng thực chữ ký số

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức chứng thực chữ ký số

Bản in

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động của tổ chức chứng thực chữ ký số

style=”text-align:center”>

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức chứng thực chữ ký số là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hoạt động của tổ chức chứng thực chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức chứng thực chữ ký số

style=”text-align:justify”>

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /GCN-BTTTT

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG

(Có giá trị đến hết ngày …/…/….)

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Xét Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng ngày … tháng … năm … của (Tên cơ quan/doanh nghiệp);

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia,

NAY CHỨNG NHẬN

Điều 1. (TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC), tên giao dịch tiếng Anh: (TÊN TIẾNG ANH), có trụ sở tại …, có Quyết định thành lập/Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ số … do …cấp ngày … tháng … năm … (nếu có) hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: … do … cấp ngày … tháng … năm … (nếu có), được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên giao dịch của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng: ……………………………………………………………………………………

2. Phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng (Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng) được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động chuyên ngành hoặc lĩnh vực, có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc.

Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng (Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng) có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức chứng thực chữ ký số

style=”text-align:justify”>

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính của mục biểu mẫu nhé.