Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử

Tờ khai ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai tử

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch về việc khai tử

style=”text-align:center”>

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tích về việc khai tử là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai tử. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người mất, người đi khai… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy báo tử – Tiếng Anh

Giấy chứng tử (bản sao)

Thủ tục cấp giấy báo tử

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch về việc khai tử như sau:

style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

Kính gửi: (1) ……………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………………

Quan hệ với người đã chết: …………………………………………………………………

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………… Giới tính:………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………………… Quốc tịch: …………………………………..

Nơi cư trú cuối cùng: (2) …………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3) ………………………………………………………………………….

Đã chết vào lúc: giờ phút, ngày tháng năm ………………………………………….

Nơi chết: …………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân chết: …………………………………………………………………………..

Theo (4) …………………………………… số ……………….. do (5)……………………cấp ngày…tháng…năm ….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

………….., ngày…tháng…năm…

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi sinh sống thực tế.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch về việc khai tử