Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

style=”text-align:center”>

Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về quá trình xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin, nội dung báo cáo, số lượng nhà giáo được công nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú tại đây.

Bài dự thi Tấm gương nhà giáo Việt Nam

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như sau:

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT

———————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
………………………………………………………………………………………….

– Thực hiệu thông tư số ………../……………… ngày …./…../…….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú……………………… đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I- Thành lập Hội đồng – Phổ biến Thông tư hướng dẫn:

– Quyết định thành lập Hội đồng số ……….. ngày……../……../……., Hội đồng có………… thành viên.

– Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:………………………..

II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:

– Tổng số nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ……..người.

– Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ……..người.

– Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của ………. đơn vị.

-Tổng hợp ý kiến thăm dò………………………………..

III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:

– Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ……..người.

– Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ……..người.

– Số nhà giáo có số phiếu đạt dưới 2/3 tổng số thành viên Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ……..người.

– Số nhà giáo đủ điều kiện được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ……………………………. đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú…………………………………………………..

1- Nhà giáo nhân dân: ………….. người.

2- Nhà giáo ưu tú:………………….. người, chia ra.

GD Mầm non: …………………………người

Dạy nghề:……………………………….. người

GD Tiểu học: …………………………. người

GDTHCN: ………………………………. người

GD Trung học: ……………………….. người

Cao đẳng: ……………………………….. người

GD Thường xuyên…………………… người

Đại học:………………………………….. người

CB quản lý: ………… ……………….. người

IV. Số lượng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đã được phong tặng từ năm …….. đến nay:

1. Nhà giáo ưu tú:……………………người.

2. Nhà giáo nhân dân:……………..người.

TM HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Họ và tên)