Tổng Hợp · 30/01/2022

Phiếu đăng ký dự thi kế toán viên

Mẫu phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ kế toán viên

Bản in

Phiếu đăng ký dự thi kế toán viên mới nhất

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Phiếu đăng ký dự thi kế toán viên được ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Mẫu đăng ký dùng để gửi lên hội đồng thi đăng ký thi kế toán.

Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

Giấy chứng nhận điểm thi kiểm toán viên

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Nội dung Phiếu đăng ký dự thi kế toán viên

style=”text-align:justify”>

BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh
màu 3×4

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

KẾ TOÁN VIÊN
Năm

1. Họ và tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………… Nam (Nữ):……………

3. Quê quán (hoặc Quốc tịch – đối với người nước ngoài):……………………………………..

4. Số điện thoại:……………………………………….. e.mail:………………………………….

5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác:………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

6. Trình độ chuyên môn:

– Đại học: ……………………………………………….. Chuyên ngành:…………. Năm:………

– Đại học: ……………………………………………….. Chuyên ngành:…………. Năm:………

– Sau đại học: ………………………………………….. Chuyên ngành:…………. Năm:………

7. Thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán)

Từ tháng…/…
đến tháng…/…

Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Tổng cộng

x

x

x

8. Đăng ký dự thi:

(1) Lần đầu □ (2) Năm thứ 2 □ (3) Năm thứ 3 □ … (4) Năm thứ… □

9. Đăng ký dự thi tại: Hà Nội □ TP. Hồ Chí Minh □

10. Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng ký dự thi vào biểu sau:

Môn thi

Đăng ký dự thi k thi năm…

Điểm các môn thi đã dự thi

Ghi chú

Năm…

Năm…

1. Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

3. Thuế và quản lý thuế nâng cao

4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Xác nhận của cơ quan, đơn vị
nơi đang công tác hoặc
UBND địa phương nơi cư trú

Ngày… tháng…năm…
Người đăng ký dự thi
(Ký, họ tên)

Phiếu đăng ký dự thi kế toán viên