Tổng Hợp · 30/01/2022

Bản đăng ký cá nhân thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Đơn đăng ký cá nhân thực hiện bảo đảm trật tự giao thông

Bản đăng ký cá nhân thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông

style=”text-align:center”>

Bản đăng ký cá nhân thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông là mẫu đơn phổ biến nhằm nhắc nhở các cá nhân khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, góp phần cho ngành giao thông vận tải Việt Nam trở nên văn minh, tạo nên từ các hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông.

Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Đơn đăng ký cá nhân thực hiện bảo đảm trật tự giao thông

Nội dung chi tiết về Bản đăng ký cá nhân thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………….., ngày ….. tháng ….. năm …..

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂNTHỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

style=”text-align:center”>

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………….

CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH SAU ĐÂY

1. Tìm hiểu, học tập để nâng cao nhận thức, hiểu biết đầy đủ các qui định của pháp luật về an toàn giao thông, gương mẫu chấp hành đúng pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình chấp hành tốt các qui định của pháp luật về an toàn giao thông.

2. Không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

3. Khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kể cả khi không có lực lượng tuần tra, kiểm soát. Tôn trọng nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông. Không thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân và cho cộng đồng. Có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông.

4. Duy trì phương tiện tham gia giao thông an toàn, sạch đẹp; thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất lượng phương tiện, đảm bảo các điều kiện về người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông.

5. Tự giác chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ công trình giao thông.

6. Không để xảy ra va chạm và tai nạn giao thông nguyên nhân là do các hành vi vi phạm hoặc do bất cẩn của bản thân gây ra./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bạn có thể tải Bản đăng ký cá nhân thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông bản PDF hoặc Word doc để chỉnh sửa thêm.