Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

Mẫu hợp đồng thương mại mua bán

Hợp đồng mua bán hàng hóa là bản hợp đồng thương mại có bản chất chung của mẫu hợp đồng là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ bao gồm các quyền lợi và trách nhiệm giữa bên mua và bên bán được quy định cụ thể tại các điều khoản chi tiết trong hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại giữa bên mua và bên bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ có bản chất chung của hợp đồng dân sự, là sự thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa và dịch vụ.

2. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu số 01: Hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng số: ……../2012/HĐMB

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;

– Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Hôm nay, ngày……..tháng……..năm……..

Tại địa điểm: …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên A:

– Tên doanh nghiệp:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….……..

– Địa chỉ trụ sở chính:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…..

– Điện thoại: .…….…….…….…….…….…….…….…….…….Fax:.…….…….…….…….…….…..

– Tài khoản số:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….……..

– Mở tại ngân hàng:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….……..

– Đại diện là Ông (bà):.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…..

– Chức vụ: .…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…….…….

– Giấy ủy quyền số:.…….…….…….…….…….…….…….…….…….(nếu có) ngày.…….…….

Do .…….…….…….…….…….…….…….…….…….Chức vụ.…….……..…….……………ký.

Bên B:

– Tên doanh nghiệp:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….….

– Địa chỉ trụ sở chính:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….……..

– Điện thoại: .…….…….…….…….…….…….…….…….…….Fax:.…….…….…….…….…….……..

– Tài khoản số:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…….….

– Mở tại ngân hàng:.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…..

– Đại diện là Ông (bà):.…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….……..

– Chức vụ: .…….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…….…….

– Giấy ủy quyền số:.…….…….…….…….…….…….…….…….…….(nếu có) ngày.…….…….……

Do .…….…….…….…….…….…….…….…….…….Chức vụ.…….…….…….…………….…….ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch:

1. Bên A bán cho bên B:

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Cộng: …….…….…….…….…….…….……….…….…….…….…….……….…….…….…….………….

Tổng trị giá (bằng chữ): …….…….…….…….…….…….………….…….…….…….…….…….…..

2. Bên B bán cho bên A:

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Cộng:…….…….…….…….…….…….……….…….…….…….…….……….…….…….…….…….….

Tổng trị giá (bằng chữ):…….…….…….…….…….…….………….…….…….…….…….…….….

Điều 2: Giá cả:

Đơn giá mặt hàng trên là giá …….…….……(theo văn bản…….…..…… (nếu có) của

Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa:

Chất lượng mặt hàng …….…….…….…….…….…….…… được quy định theo…….…….…..

Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu:

1. Bao bì làm bằng:…….…….…….…….…….……………………………………………………………

2. Quy cách bao bì:…….…….…….…….…….…….…… cỡ………….. kích thước:…….……..

3. Cách đóng gói: …….…….…….…….…….…….………….…………………………………….…..

Trọng lượng cả bì: …….…….…….…….…….…….………….…….…….…….……………………..

Trọng lượng tịnh: …….…….…….…….…….…….………….…….…….…….…….…………………

Điều 5: Phương thức giao nhận

1. Bên A giao cho bên B theo lịch sau:

2. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên …………………………………….chịu.

3. Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu hoặc………………………………………………………..)

4. Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.

5. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vinacontrol) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

6. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

  • Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua;
  • Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán;
  • Giấy chứng minh nhân dân.

Điều 6: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng cho bên mua trong thời gian là ……………………………tháng.

2. Bên bán phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

Điều 7: Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức…………………………. trong thời gian………….

Điều 8: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu cần).

Lưu ý: Chỉ ghi ngắn gọn cách thức, tên vật bảo đảm và phải lập biên bản riêng.

Điều 9: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới……………………………………………………….. % giá trị của hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 8%).

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 10: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

Điều 11: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …………………………đến ngày………………………………

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày.

Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành………. bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ………….bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
Ký tên, đóng dấu
ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ
Ký tên, đóng dấu

Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số…../20……/HĐMB

Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ……………………………………………….. Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi: Ông (bà) ……………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………..

Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………………..

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN BÁN: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi: …………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………. Giám đốc: ………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: …………………………………………… Tại ngân hàng: ………………………………..

Sau đây gọi tắt là Bên B

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

Đơn vị tính: 1000đồng

STT Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
1
2
3
4
5 Cộng tiền hàng Bằng chữ:
6 Thuế GTGT ( %)
7 Tổng tiền thanh toán

Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là: …………. tháng kể từ ngày ……………….. đến hết ngày …………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là: …………………………….. đồng/lô hàng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………… ngàn đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần:

Lần 1: ………………………………………………….. tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.

Lần 2: ……………….. giá trị còn lại, sau …………………………….. ngày kể từ ngày Bên B giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày tết)

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên bán chuyển giao tài sản cho Bên mua tại ……………….. trong thời hạn ………………….. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

5.1 Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến ………………………………..

5.2 Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại

5.3 Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

6.1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của mình đến ……………….

6.2. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.

6.3. Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.

6.4. Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến ……………….

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau ………… ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Đối với Bên Bán:

  • Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
  • Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.

Đối với bên mua:

  • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
  • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.
  • Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
  • Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành ……… bản, mỗi Bên giữ …………….. bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA

3. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ có chiết khấu thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số: 10/2019/HDMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (“BÊN A”): Công ty…………………

Địa chỉ:………………………………

Mã số thuế:…………………………..

Đại diện………………………………………

BÊN MUA (“BÊN B”): CÔNG TY …………………………….

Địa chỉ:………………………………

Mã số thuế:…………………………..

Đại diện………………………………………

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán tivi với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TT Hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
01 Tivi LED 3D Panasonic 55 inchs Chiếc 10 29.000.000 290.000.000
Tổng cộng 290.000.000
Thuế GTGT 10% 29.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng 319.000.000

Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu đồng chẵn./.

ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.

2.1 Thời gian giao hàng:

Lần 1: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 24/01/2019 số lượng: 05 chiếc

Lần 2: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 29/01/2019 số lượng: 05 chiếc.

2.2 Địa điểm giao hàng

Bên Bán sẽ giao hàng cho bên Mua tại kho của bên bán tại …………………………………..

ĐIỀU 3: CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Bên mua, mua đủ từ 10 chiếc Tivi LED 3D Panasonic 55inchs trở lên thì được hưởng chiết khấu thương mại 5% trên tổng giá trị hàng mua đã bao gồm thuế GTGT (Tương đương với: 15.950.000đ)

Số tiền chiết khấu thương mại sẽ được tổng kết thực hiện vào ngày 30/01/2019 (nếu bên mua đáp ứng đủ điều kiện chiết khấu và thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng)

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

– Bên mua thanh toán cho bên bán tiền hàng theo từng lần giao hàng như sau:

Lần giao hàng Ngày giao Số lượng hàng Số tiền thanh toán
Lần 1 Ngày 24/01/2019 5 chiếc 159.500.000
Lần 2 Ngày 29/01/2019 5 chiếc 159.500.000

– Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:

Số tài khoản…………………………

Mở tại: …………………………………..

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Bên B có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Bên B có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.

3. Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.

2. Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.

4. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN(ký và đóng dấu)

4. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có hàng và dịch vụ khuyến mại, hàng tặng kèm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: 15/2019/HDMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (“BÊN A”): Công ty…………………

Địa chỉ:………………………………

Mã số thuế:…………………………..

Đại diện………………………………………

BÊN MUA (“BÊN B”): CÔNG TY …………………………….

Địa chỉ:………………………………

Mã số thuế:…………………………..

Đại diện………………………………………

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán máy vi tính với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đơn vị tính: Việt nam đồng

TT Hàng Bán Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 Laptop Dell Vostro 7788-XF6C61 (Black) 20.000.000 10 200.000.000
Cộng tiền hàng 200.000.000
Thuế GTGT 10% 20.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng 220.000.000

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng.

TT Hàng Khuyến Mại (Tằng kèm) Trị giá Số.lượng
01 Chuột quang không dây Logitech M238 1.000.000 10

ĐIỀU 2. Đặt cọc:

Bên A đặt cọc trước cho bên B số tiền: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) vào ngày 09/03/2019.

Số tiền đặt cọc này được cấn trừ vào công nợ phải thanh toán khi nhận hàng.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1. Việc bàn giao máy vi tính cho Bên A sẽ được thực hiện vào ngày 15/03/2019.

2. Địa điểm giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên A: ……………………………

Điều 4. THANH TOÁN.

1. Bên A thanh toán cho Bên B vào ngày nhận được hàng (15/03/2019)

2. Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B:

Số tài khoản: 1000006789.

Mở tại: Ngân hàng Viettin Bank. Chi nhánh Vũng Tàu.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Bên B có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Bên B có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.

3. Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.

2. Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.

4. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý Hợp đồng khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.

ĐẠI DIỆN BÊN A(ký và đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN A(ký và đóng dấu)

Xem thêm:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.