Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

Mẫu tờ khai về việc ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

id=”mcetoc_1c9g8kue90″ style=”text-align:center”>

Mẫu tờ khai về việc ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc ghi chú việc giám hộ nhận cha mẹ con. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người khai, người được nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai tại đây.

Mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao

Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ

Mẫu giấy cử người giám hộ

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai về việc ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con như sau:

id=”mcetoc_1c9g8nr3r1″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

TỜ KHAI GHI CHÚ VIỆC GIÁM HỘ, NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi: (1) ……………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………..

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc (4) ……………………………………… cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………….. Giới tính …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………………………………….Quốc tịch: ……………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………..

Là: (5) ……………………………………………………. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………….. Giới tính ……………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………………………………Quốc tịch: ………….

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………

Đã được giải quyết theo (6) ………………………………………………………………

số …………………………………………………..do (7)………………………………………………cấp ngày……….. tháng …….. năm…..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

……….., ngày…tháng…năm….

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ, nhận cha, mẹ, con).

(5) Ghi rõ mối quan hệ: là cha/mẹ/người giám hộ.

(6) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

(7) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

Mẫu tờ khai về việc ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

id=”mcetoc_1c9g8u7n22″>