Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp mới nhất

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn, hành trình vận chuyển, thời gian vận chuyển, phương tiện vận chuyển… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại đây.

Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp như sau:

Mẫu VC 03 BH theo Thông tư số
35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010

(1)………………………..

……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số:………../………… ……….., ngày….tháng ….năm….

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

style=”text-align:center”>

Kính gửi:…………………………………………………………………. (2)

(1)………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ủy nhiệm cho ông/bà:………………………………………… Chức vụ……………………………………………..

CMND/Hộ chiếu số:………………… do:……………………………………. cấp ngày ……../……../…………..

Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo Hóa đơn GTGT số………………ngày……./……../……. của (3):………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.Hành trình vận chuyển:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ………./………/………. đến ngày ………/……../……………………….

3. Danh sách người điều khiển phương tiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như sau:

TT Họ và tên người điều
khiển phương tiện, áp tải
Số CMND (hộ chiếu),
giấy phép
BKS phương tiện
vận chuyển
Khối lượng vận chuyển
trên mỗi phương tiện

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi về các nội dung đã đăng ký ở trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết./.

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên Tổ chức đăng ký vận chuyển;

(2) tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển;

(3) Tên cơ quan cấp Hóa đơn GTGT.