Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu tờ khai ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Tờ khai ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch về việc khai sinh

style=”text-align:center”>

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch về việc khai sinh là mẫu tờ khai được lập ra để ghi chép về việc khai vào sổ hộ tịch về việc khai sinh. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người được khai sinh, người đi khai sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng sinh

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính

Mẫu giấy thỏa thuận chọn dân tộc cho con

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch về việc khai sinh như sau:

style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

Kính gửi: (1) ……………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (2) ……………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (3) ……………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được khai sinh: ………………………………………………….

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………….

Giới tính:………………….. Dân tộc: ………..Quốc tịch: ……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..ghi bằng chữ: ………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên cha: ………………………………………………………………….

Năm sinh: …………………. Dân tộc: ……….. Quốc tịch: ……………………….

Nơi cư trú: (3) …………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………………………………………….

Năm sinh: ………………….. Dân tộc: …………Quốc tịch: ………………………

Nơi cư trú: (3) …………………………………………………………………………….

Đã được đăng ký khai sinh tại (4) …………………………………………………

Giấy khai sinh số (5) …………………………….. cấp ngày…………. /…….. / ……………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

………….., ngày…tháng…năm…

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(3) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(4) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

(5) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch về việc khai sinh