Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn xin thuê rừng

Đơn xin thuê rừng

Mẫu đơn xin thuê rừng mới nhất

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn xin thuê rừng là mẫu đơn được cá nhân, hộ gia đình lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được thuê rừng. Mẫu đơn xin thuê rừng nêu rõ thông tin của hộ gia đình, cá nhân làm đơn, địa điểm khu rừng xin thuê, diện tích xin thuê, thời hạn thuê, mục đích thuê… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thuê rừng tại đây.

Hợp đồng thuê đất

Mẫu đơn xin ở nhà công vụ

Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài

Mẫu đơn xin thuê rừng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thuê rừng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

ĐƠN XIN THUÊ RỪNG (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………………………

Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố thuộc tỉnh)…………………….

1. Họ và tên người xin thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) ……..năm sinh…….. Số CMND:………Ngày cấp……..Nơi cấp…….

Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)…………..năm sinh…….. Số CMND:………Ngày cấp……..Nơi cấp…….

2. Địa chỉ liên hệ………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm khu rừng xin thuê (2)……………………………………………………………

4. Diện tích xin thuê rừng (ha)……………………………………………………………….

5. Thời hạn thuê rừng (năm)…………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích (3)…………………………………………………………….

7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trả tiền thuê rừng đầy đủ và đúng hạn.

………., ngày…tháng…năm…

Trưởng thôn xác nhận
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người xin giao rừng
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về nhân thân hộ gia đình, cá nhân ……………………………………….

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người xin giao rừng ……………

3. Về sự phù hợp với quy hoạch ……………………………………………………………

………………., ngày…tháng…năm…

TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)

1. Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số CMND và ngày, nơi cấp; trường hợp cả hai vợ chồng cùng xin thuê rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của cả vợ và chồng.

2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh.

3. Thuê để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch ….