Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra

Quyết định rút vụ án để điều tra

Mẫu quyết định về việc rút vụ án để điều tra

id=”mcetoc_1c3f24l630″ style=”text-align:center”>

Mẫu quyết định về việc rút vụ án để điều tra là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc rút vụ án để điều tra. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin vụ án được rút… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

Mẫu kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc rút vụ án để điều tra như sau:

id=”mcetoc_1c3f24l631″ style=”text-align:justify”>

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH RÚT VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA

id=”mcetoc_1c3f27pl93″ style=”text-align:center”>

Tôi: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ………….. ngày …….. tháng ……. năm …

của …………………………………………………………………………………………….

đối với vụ án hình sự ……………………………………………………………………

xảy ra tại: ……………………………………………………………………………………

Căn cứ (*): ………………………………………………………………………………….

Xét thấy cần thiết trực tiếp điều tra;

Căn cứ các điều 36, 163 và 169 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Rút vụ án hình sự ………………………………………………………………………..

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: …………………………… ngày ……… tháng ……… năm… của ………………….. đến Cơ quan ……………………… để tiếp tục điều tra.

Đề nghị Viện kiểm sát …………………………….. đang kiểm sát điều tra vụ án, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này có trách nhiệm ra Quyết định chuyển vụ án hình sự theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

– VKS ……………………….

– Hồ sơ 2 bản.

………………………………

(*) Ghi rõ lý do rút vụ án lên Cơ quan điều tra cấp trên để điều tra.

Mẫu quyết định về việc rút vụ án để điều tra

id=”mcetoc_1c3f25epc2″>