Mẫu giấy chứng nhận phẫu thuật

Giấy chứng nhận phẫu thuật

Mẫu giấy chứng nhận phẫu thuật

style=”text-align:center”>

Mẫu giấy chứng nhận phẫu thuật là mẫu giấy chứng nhận được bệnh viện lập ra để chứng nhận về việc phẫu thuật của bệnh nhân. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin của người bệnh, vị trí phẫu thuật, cách thức phẫu thuật, kết quả khám lại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận phẫu thuật tại đây.

Mẫu bệnh án huyết học truyền máu

Mẫu bệnh án bỏng

Mẫu bệnh án sơ sinh

Mẫu giấy chứng nhận phẫu thuật

Mẫu giấy chứng nhận phẫu thuật

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận phẫu thuật như sau:

NHỮNG LẦN VÀO VIỆN SAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vào ngày Ra ngày Bệnh viện Ghi chú

MS: 04/BV-01

Số lưu trữ: ………………………..

Giấy chứng nhận phẫu thuật

style=”text-align:center”>

Bệnh viện: …………………………………………………..

Chứng nhận Ông/Bà: …………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………..

– Vào viện ngày: ………/……../………..

– Ra viện ngày: ………/……../………..

– Đã phẫu thuật (vị trí, phương thức…)

Hướng dẫn:

– In khổ A5 ngang, 2 mặt, gấp đôi, giấy cứng.

– Nhóm máu: đóng dấu

CÁCH THỨC PHẪU THUẬT KHÁM LẠI
Ngày Nơi khám Kết quả BS khám

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

– Nhóm máu:

– Yếu tố Rh:

……., ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG KHOA
Họ tên……………………..
GIÁM ĐỐC
Họ tên……………………..