Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu

Giấy chứng nhận thu hồi con dấu mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu

style=”text-align:center”>

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu là mẫu giấy dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó, là mẫu mới nhất được ban hành theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP của chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu mà Thiquocgia.vn muốn gửi tới các bạn, mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới nhất

Thủ tục đổi, khắc lại con dấu

Hướng dẫn cách đổi giấy phép

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu

Giấy chứng nhận thu hồi con giấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu:

……..1……………………….
………2………………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……../THCD ….3….., ngày ….. tháng ….. năm ……

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI CON DẤU

style=”text-align:center”>

Căn cứ Nghị định số ……../……../NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm …… của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ ………4………………………………………………………………………………………………

Vào hồi ………………….. giờ ……………. ngày ………………. tháng ……………. năm …………

tại………………………………………………………………………………………………………………..

………….2………………………………………………………………………………………………………

thu hồi con dấu dưới đây của …….5…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do thu hồi con dấu:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người giao nộp con dấu:……………………………………………………………………..

Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………………………………………….

Ngày cấp: ……/……/……… Cơ quan cấp:……………………………………………………………..

MẪU CON DẤU KHI THU HỒI MẪU CON DẤU SAU KHI HỦY
NGƯỜI GIAO NỘP CON DẤU
(Ký, ghi họ và tên)
CÁN BỘ THU HỒI CON DẤU
(Ký, ghi họ và tên)
…..6…………………………
(Ký, ghi họ và tên đóng dấu)

Ghi chú:

Giấy chứng nhận được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho người giao nộp con dấu, 01 bản lưu tại hồ sơ.