Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi mới nhất

style=”text-align:center”>

Bạn đang muốn nhận con nuôi người Việt Nam thông qua tổ chức con nuôi hoặc mong muốn tự thực hiện thủ tục nhận con nuôi. Thiquocgia.vn xin trích dẫn mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất năm 2018 để các bạn tham khảo, chúc các bạn thành công.

Đơn xin nhận con nuôi

Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Thủ tục nhận con nuôi tại Việt Nam

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi như sau:

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.b
Formula TP/CN-2011/CNNNg.04.b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom -Happiness

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAMLÀM CON NUÔI(Dùng cho trường hợp xin không đích danh)APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION(Used for non-nominal request)

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam
Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên

Full name

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

Nơi sinh/Place of birth

Quốc tịch/Nationality

Nghề nghiệp/Occupation

Nơi thường trú

Permanent residence

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0

Nơi cấp/Place of issue

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

Có nguyện vọng nhận trẻ em có đặc điểm như sau làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following characteristics:

Độ tuổi/Age:…………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính/Sex::………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khoẻ/Health status:……………………………………………………………………………………

Những đặc điểm khác, nếu có/Other characteristics, if any::………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lý do xin nhận con nuôi/Reasons for adoption:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi/tôi ủy quyền cho Tổ chức con nuôi……………………………………..[Ghi tên Tổ chức con nuôi nhận hỗ trợ cho người xin nhận con nuôi/Full name of appointed Adoption Agency.] thay mặt chúng tôi/tôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam.
We/I have appointed………………………………. to act on our behalf in fulfilling all necessary adoption procedures in Vietnam.

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.
If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child(with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.

Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.
We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.

………, ngày….. tháng …… năm…..
Done at………….,on……………….

ÔNG /Mr.
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)
BÀ/Mrs.
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)