Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp

0
18

Biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp

style=”text-align:center”>

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp. Mẫu biên bản nêu rõ công trình hạng mục, địa điểm xây dựng, đối tượng và thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công rọ đá, thảm đá

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNHCÁC HẠNG MỤC XÂY LẮP TỪ CAO TRÌNH …. TRỞ XUỐNGVÀ LẮP ĐẶT CƠ KHÍ CỬA CỐNG ĐỂ THÔNG NƯỚC QUA CỐNG(HOẶC TÍCH NƯỚC VÀO CỐNG)

style=”text-align:center”>

(Áp dụng cho thi công xây lắp công trình cống)

Công trình: ……………………………………………………………………………………………………

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………………

Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………..

1. Đối tượng nghiệm thu: …………….(Ghi rõ tên các bộ phận được nghiệm thu)…………….

2. Thành phần nghiệm thu:

2.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

● Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn Giám sát (nếu thuê Tư vấn giám sát)……………………………..

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế: ………………………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………………………………………………………

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

2.2/ Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

● Đại diện Đơn vị Quản lý, khai thác: …………………………………………………………………

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

● Đại diện Đại diện UBND huyện (nếu có mời): ……………………………………………………..

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ……..giờ……ngày……tháng…..năm……

Kết thúc: ……..giờ……ngày……tháng…..năm…..

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………….

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng.

– Các biên bản nghiệm thu công việc trong quá trình xây dựng.

– Hồ sơ hoàn công bộ phận công trình xây dựng do nhà thầu lập đã được CBGS ký xác nhận.

b. Về chất lượng công việc xây dựng, lắp đặt cơ khí cửa cống:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng, lắp đặt cơ khí cửa cống có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

c. Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận: (cần ghi rõ các nội dung sau)

– Chấp nhận (hay không chấp nhận) công tác xây lắp các hạng mục từ cao trình …….. trở xuống và lắp đặt cơ khí cửa cống để tiến hành phá đê quây thông nước qua cống (hoặc tích nước vào cống đảm bảo ổn định trong mùa mưa bão).

– Các sai sót còn tồn tại cần phải sửa chữa và thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa trước khi phá đê quây thông nước qua cống (hoặc tích nước vào cống).

BAN QLĐT VÀ XDTL 10
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
TƯ VẤN GIÁM SÁT
(nếu có; Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN UBND HUYỆN…….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)