Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

0
8

Mẫu số 30-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

align=”center”>

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện):……………………………..

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: ………………………… Ngày cấp ……………… Nơi cấp…………………..

Nơi cư trú : ……. …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại số:….. …………………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người đã từ trần: ……………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan BHXH cho tạm ứng mai táng phí cho Ông Bà):……………………………………..

đã hưởng chế độ:…………………. Số sổ:………………………………… Số tiền:………………………

(bằng chữ: …………………………………………………………………………………………….)

…, ngày… tháng … năm…

Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)