Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

– Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

– Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK-TNCN

Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công – mẫu số 09A/PL-TNCN

Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh – Mẫu số 09B/PL-TNCN

Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – mẫu số 09C/PL-TNCN

Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm

Thư xác nhận thu nhập năm – mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài).

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhóm cá nhân kinh doanh – mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh).