Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu bệnh án sơ sinh

Bệnh án sơ sinh

Mẫu bệnh án sơ sinh

style=”text-align:center”>

Mẫu bệnh án sơ sinh là mẫu bệnh án được cơ sở y tế lập ra khi có trẻ sơ sinh ra đời tại bệnh viện. Mẫu bệnh án nêu rõ thông tin bệnh nhân, tình trạng phụ sản khi vào viện, tình trạng của trẻ khi chào đời, tổng kết bệnh án… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bệnh án sơ sinh tại đây.

Mẫu bệnh án ngoại khoa

Mẫu bệnh án da liễu

Mẫu bệnh án sản khoa

Mẫu bệnh án sơ sinh

Nội dung cơ bản của mẫu bệnh án sơ sinh như sau:

Sở Y tế: ……………………………………..

Bệnh viện: …………………………………..

Khoa: ………………………..Giường……..

BỆNH ÁN SƠ SINH

Số lưu trữ: …………………………

Mã YT ……/……../……../…………

I. HÀNH CHÍNH:

1. Họ và tên (In hoa): ……………………………………………………… 2. Sinh ngày: ………….

3. Giới: 1. Nam 2. Nữ

4. Họ tên mẹ: ………………………………………………………………. Sinh ngày: ……………….

Nghề nghiệp: ……………………………………. Đẻ lần mấy: …………………………………………

5. Họ tên bố: …………………………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nghề nghiệp: ……………………………………. 6. Dân tộc: ………………….. 7. Ngoại kiều: …..

8. Địa chỉ: Số nhà ………… Thôn, phố………………………………………. Xã, phường…………

Huyện (Q, Tx) ……………………………………………………. Tỉnh, thành phố ……………………

9. Nhóm máu mẹ: …………………………………………………………………………………………..

10. Tiền thai (Para) (Sinh (đủ tháng), Sớm (thiếu tháng), Sẩy (nạo, hút), Sống)

11. Họ tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………. Điện thoại số …………..

Mẫu bệnh án sơ sinh

………………., ngày…tháng….năm….
Giám đốc bệnh viện
Họ và tên …………………………………..

Trưởng khoa
Họ và tên …………………………………..

A- BỆNH ÁN

I. Lý do vào viện: ………………………………………………………………………………………

II. Hỏi bệnh: (diễn biến bệnh của sơ sinh) ……………………………………………………….

a. Tình hình sản phụ trong khi đẻ:

– Ối vỡ …… giờ …… phút …… ngày ……. /……./………

– Mầu sắc: ………………………………………………………………………………………………..

Cách đẻ: 1. Đẻ thường 2. Can thiệp lúc …… giờ …… phút …… ngày ……/……/…………

Lý do can thiệp: …………………………………………………………………………………………

b. Tình trạng sơ sinh khi ra đời: 1. Khóc ngay 2. Ngạt 3. Khác

Họ tên, chức danh người đỡ đẻ, phẫu thuật: ……………………………………………………..

Apgar 1 phút …………………………. 5 phút ……………………… 10 phút …………………………..Cân nặng ……………….(g)

Tình trạng dinh dưỡng sau sinh: ……………………………………………………………………..

c- Phương pháp hồi sinh ngay sau đẻ: ……………………………………………………………..

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin