Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– & & & —–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Hôm nay, ngày……tháng….năm 20…., tại số nhà……, đường………, phường………, quận………thành phố…….., chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN : (sau đây trong hợp đồng này gọi là Bên A)

  1. Ông……………………..                Sinh năm …..…..

CMND số…………….do Công an tỉnh/thành phố………….cấp ngày…./…/…..

Và vợ là

  1. Bà……………………….                Sinh năm…………

CMND số…………….do Công an tỉnh/thành phố………….cấp ngày…./…/…..

Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: số nhà……, đường………, phường………, quận………thành phố………

BÊN MUA: (sau đây trong hợp đồng này gọi là Bên B)

  1. Ông……………………..                Sinh năm …..…..

CMND số…………….do Công an tỉnh/thành phố………….cấp ngày…./…/…..

Và vợ là

  1. Bà……………………….                Sinh năm…………

CMND số…………….do Công an tỉnh/thành phố………….cấp ngày…./…/…..

Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: số nhà……, đường………, phường………, quận………thành phố………

Hai bên thoả thận cùng nhau lập và ký kết bản Hợp đồng này để thực hiện việc mua bán căn hộ, với những nội dung và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1:

CĂN CỨ THỎA THUẬN MUA BÁN

1.1 Bên A là chủ sở hữu và sử dụng căn hộ tại địa chỉ: phòng số……, đường………, phường/xã………, quận/huyện………tỉnh/thành phố……..theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số………hồ sơ gốc số…………….., do UBND quận/huyện………..cấp ngày…./……/………Hiện trạng sử dụng căn hộ được ghi cụ thể trong giấy chứng nhận trên như sau:

Nhà ở:

–         Diện tích sử dụng:……………m2 (viết bằng chữ…….mét vuông)

–         Kết cấu nhà:………………….

–         Số tầng:……………………….

–         Cấp (hạng) nhà ở:……………

–         Thời hạn được sở hữu:……….

Đất ở:

–         Diện tích: ……………m2 (viết bằng chữ…….mét vuông)

–         Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:…………….. m2

+ Sử dụng chung:………………. m2 (viết bằng chữ…….mét vuông)

–         Đất được giao hoặc thuê:…………………….

1.2 Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý bán đứt và Bên B đồng ý mua đứt căn hộ nêu trên với các điều kiện mua bán được quy định tại Điều 2 và Điều 3 dưới đây:

ĐIỀU 2:

GIÁ CẢ, THUẾ, LỆ PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Hai bên thỏa thuận mua và bán căn hộ nêu trên là:………………(bằng chữ:……….), tiền việt nam hiện hành;

2.2 Bên B nộp toàn bộ các loại thuế, phí và lệ phí có liên quan đến việc mua bán và việc đăng ký sang tên quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở với căn hộ nêu trên theo quy định;

2.3 Bên B đã thanh toán toàn bộ tiền mua căn hộ nêu trên cho Bên A, hai bên không còn vướng mắc gì gtrong việc thanh toán tiền. Việc giao, nhận tiền cho hai bên tự thực hiện ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên.

ĐIỀU 3

GIAO NHẬN CĂN HỘ VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN

3.1 Bên A đã bàn giao căn hộ nêu trên kèm theo các thiết bị, các công trình phụ kiện gắn liền với căn hộ và toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến căn hộ như: “giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử đụng đất ở” số………hồ sơ gốc số…………….., do UBND quận/huyện………..cấp ngày…./……/……… cho bên B;

3.2 việc giao, nhận căn hộ và các giấy tờ liên quan đến căn hộ trên do hai bên thực hiện nằm ngoài sự chứng kiến của công chứng viên.

ĐIỀU 4:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Bên A phải tianh toán hết các khoản tiền cho liên quan đến căn hộ như: Thuế nhà đất, tiền điện, tiền nước, điện thoại, vệ sinh môi trường…., trước khi bàn giao căn hộ cho Bên B.

– Bên A phải thông báo cho Bên B biết rõ về quyền và nghĩavụ của bên thứ ba đối với căn hộ nêu trên như: quyền sử dụng lối đi chung, quyền lắp đặt đường cấp, thoát nước, đường dây điện,thong tin liên lạc…(nếu có);

– Bên A có nghĩa vụ bảo đảm cho Bên B về mặt pháp lý và trên thực tế toàn quyền sở hữu và sử dụng căn hộ nêu trên kể từ thời điểm việc giao, nhận căn hộ được thực hiện xong;

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Bên B phải nộp đầy đủ các loại thuế, lệ phí có liên quan đến việc mua bán căn hộ như đã thỏa thuận với Bên A và thực hiện việc đăng ký sang tên quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn hộ nêu trên trại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định;

– Bên B được hưởng trọn vẹn các quyền chủ sở hữu nhà ở và chủ sử dụng đất ở đối với các căn hộ nêu trên, kể từ khi Bên B hoàn thành việc đăng ký sang tên quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo quy định.

ĐIỀU 5:

CAM ĐOAN CỦA MỖI BÊN

5.1 Bên A cam đoan:

  1. Khi được đem bán theo Hợp đồng này, Căn hộ nêu trên:

– Hoàn toàn thuệc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của riêng Bên A;

– Không có bát kỳ một tranh chấp nào về quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn hộ nêu trên;

– Không chịu ràng buộc hoặc hạn chế chuyển dịch bởi các việc: cầm cố, thế chấp, hứa bán, nhận đặt cọc, mua bán, trao đổi, tăng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt bên A thực hiện các quyền sở hữu, sử dụng căn hộ;

  1. Nếu có điều gì không đúng trong việc cam đoan nếu trên thì Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Bên B;
  2. Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thỏa thuận với Bên Mua được ghi trong bản Hợp đồng này;

5.2 Bên B cam đoan:

  1. Bên B đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu va hiện trạng căn hộ nêu trên của Bên A, bằng lòng mua với các điều kiện mua bán như đã thỏa thuận trên đây với Bên A;
  2. Chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với diện tích căn hộ đã mua;
  3. Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều kiện đã thỏa thuận với Bên A được nghi trong bản hợp đồng này;

ĐIỀU 6:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1 Bản hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản và có chứng nhận của Công Chứng viên văn phòng công chứng…………, thành phố……….. và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký quyền sở hữu nhà ở và quyền sử đụng đất ở đối với căn hộ theo hợp đồng này;

6.2 Nếu có tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng này, thì trước khi hai bên phải cùng nhau bàn bạc thương lượng để giải quyết. Nếu không thống nhất và giải quyết được thì mỗi bên có quyền yêu cầu tòa ánh cấp có thẩm quyền giải quyết;

6.3 Hai bên đã tự đọc lại, nghe công chứng viên đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng này, hai bên cùng chấp thận toàn bộ nội dung Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên, điểm chỉ ngón trỏ bản tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN BÁN                                                     BÊN MUA

(Bên A)                                                            (Bên B)

Ông………………….                         Ông………………….

 

Bà……………………                        Bà……………………

 

CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

            Hôm nay, ngày ……tháng…….. năm…….. (viết bằng chữ:………), tại trụ sở văn phòng công chứng………….. địa chỉ số: số nhà……, đường………, phường………, quận………thành phố…….., Tôi:……………công chứng viên, ký tên dưới đây.

Chứng nhận:

Hợp đồng này được giao kết bởi:

BÊN BÁN: Ông………………..và vợ là Bà………………

BÊN MUA: Ông………………..và vợ là Bà………………

–         Hai bên có tên, CMND và địa chỉ như đã ghi ở phần trên của bản hợp đồng này.

–         Hai bên đã tự nguyện thỏa thận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng này.

–         Tại thời điểm công chứng, hai bên có năng lực hành vi dân sự phụ hợp với quy định của pháp luật. Hai bên đã xuất trình bản gốc các giấy tờ tài liệu liên quan để công chứng viên đối chiếu.

–         Nội dung toản thận được ghi trong bản hợp đồng này phù hợp với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

–         Hai bên đã đọc lại, nghe công chứng viên đọc lại nguyên văn nội dung bản hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung của hợp đồng và ký tên điểm chỉ vào bản Hợp đồng này trước sự chứng kiến của tôi.

–         Văn phòng Công chứng…………….,lưu 01 bản chính;

SỐ CÔNG CHỨNG:…………….20…./HĐMBCH, QUYỂN SỐ: …/TP/CC-SCC/HDGD

                                  Ký và đóng dấu

Văn phòng công chứng…………..

Tải Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ==> Bấm vào đây