Tổng Hợp · 30/01/2022

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm kế toán

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán mới nhất

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán được ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu báo cáo kiểm toán

Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

Giấy chứng nhận điểm thi kiểm toán viên

Nội dung của Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

style=”text-align:left”>

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Kính gửi:

(Tên cơ quan, đơn vị nơi đã công tác) …………………………

(Địa chỉ cơ quan, đơn vị) …………………………………………

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

2. Năm sinh:………………………………………………………………………………………………….

3. Giấy Chứng minh nhân dân số:………………. cấp ngày: …………. Nơi cấp:……

4. Đăng ký thường trú tại:………………………………………………………………………………..

5. Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………..

6. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán tại cơ quan, đơn vị như sau:

Thời gian

Từ …… đến ……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị … … … nêu trên là đúng sự thật.
(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng dấu)

…., ngày… tháng… năm…

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán