Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN

Báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN

Mẫu báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN

style=”text-align:center”>

Mẫu báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN là mẫu bản báo cáo được lập ra để xin được xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin sinh viên, mã số sinh viên, lý do không được thi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN tại đây.

Mẫu phiếu thanh toán tốt nghiệp

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN như sau:

TRƯỜNG ĐH……………………….
KHOA……………..
——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: ………………..

………., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO Xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ đại học- cao đẳng- trung cấp chuyên nghiệp

style=”text-align:center”>

I- ĐỐI VỚI CÁC LỚP TCCN (theo niên chế – QC 40)

+ HỌC PHẦN: ……………………………………………………………………

STT

MÃ SỐ

HỌC SINH

HỌ TÊN

HỌC SINH

LỚP- KHÓA

LÝ DO

KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI

1

2

II- ĐỐI VỚI CÁC LỚP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG (theo HTTC-QC 43)

Chỉ thống kê các lớp học phần có sinh viên không đủ điều kiện dự thi.

Không phải thống kê số lượng sinh viên theo lớp niên chế.

+ HỌC PHẦN: (Thống kê ra các học phần có sinh viên không đủ điều kiện dự thi theo mẫu)

STT

MÃ SỐ

SINH VIÊN

HỌ TÊN

SINH VIÊN

LỚP

HỌC PHẦN

LÝ DO

KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI

1

2

Nơi nhận:

P.ĐT

– Lưu: VP Khoa

TRƯỞNG KHOA
(Ký, họ tên)