Giấy giới thiệu người vào đảng

Giấy giới thiệu người vào đảng – Viết giấy giới thiệu người vào đảng như thế nào

Giấy giới thiệu người vào Đảng là giấy giới thiệu thành viên ưu tú. Có đóng góp cho xã hội, được nhiều người yêu mến. Vậy viết giấy giới thiệu đó như thế nào? Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chính xác giấy giới thiệu vào Đảng. Cũng như một số mẫu cho các bạn tham khảo.

Giấy giới thiệu người vào đảng

Cách viết giấy giới thiệu người vào đảng như thế nào?

Tiêu đề, tên giấy giới thiệu viết chữ in hoa, để màu chữ đậm và căn giữa:

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 

Nơi gửi cần nêu rõ chi ủy, đảng ủy nơi công tác của người giới thiệu người vào Đảng

                                 Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………

Đảng uỷ :

Phần thông tin bản thân cần nêu rõ thông tin của người giới thiệu các cán bộ ưu tú vào Đảng, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi công tác chính

Tên tôi là: ………………………………………………………………………, sinh ngày…….. tháng……… năm ………

Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..

Chức vụ hiện nay trong Đảng:…………………………., chính quyền…………………………., đoàn thể………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………….

Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: Những đặc điểm chính cần lưu ý: lý lịch được khai đầy đủ, rõ ràng, gia đình nội ngoại không có ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Phần lý lịch đã được thẩm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi đồng chí được giới thiệu công tác

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, có tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng. Sống chan hòa với đồng nghiệp, có lối sống lành mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia nhiệt tình vào các phong trào hoạt động của công ty, đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

– Nêu rõ ngày tháng viết giấy giới thiệu, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu

     ………………, ngày….tháng……năm 20………
  Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)