Tổng Hợp · 09/01/2022

Giấy đề nghị thành lập trung tâm hòa giải thương mại

Đơn xin thành lập trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu 02/TP-HGTM – Giấy đề nghị thành lập trung tâm hòa giải thương mại

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 02/TP-HGTM – Giấy đề nghị thành lập trung tâm hòa giải thương mại được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BTP về hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Mời các bạn tham khảo.

Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thương mại

Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Nội dung của Giấy đề nghị thành lập trung tâm hòa giải thương mại

style=”text-align:justify”>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Chúng tôi gồm các sáng lập viên có tên sau đây (ghi rõ và đầy đủ thông tin vào các cột dưới đây):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc

tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân; Ngày cấp; Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

Đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm hòa giải thương mại (ghi tên gọi đầy đủ):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………..

3. Địa điểm đặt trụ sở:……………………………………………..………………….

4. Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Tài liệu gửi kèm:

1.……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………..

Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng……năm…

Các sáng lập viên

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Giấy đề nghị thành lập trung tâm hòa giải thương mại

style=”text-align:left”>