Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản

Bản in

Mẫu số 25/QĐ-THA: Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 25/QĐ-THA: Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản là gì?

id=”mcetoc_1dt2l03pu0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 25/QĐ-THA: Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Mẫu nêu rõ lý do tạm dừng… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 25/QĐ-THA: Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản

id=”mcetoc_1dt2l03pu1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 25/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Điều 66, Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày……… tháng……… năm …………….. của Tòa án…………………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:…………… ngày……… tháng…….. năm…………. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………………;

Xét thấy cần ngăn chặn hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Của: ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. …………………………………………. có trách nhiệm tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản nêu tại Điều 1 cho đến khi có quyết định của cơ quan Thi hành án.

Điều 3. ……………………….., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 25/QĐ-THA: Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.