Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định đình chỉ thi hành án

Bản in

Mẫu số 14/QĐ-THA: Quyết định đình chỉ thi hành án là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 14/QĐ-THA: Quyết định đình chỉ thi hành á

id=”mcetoc_1dt2f2i270″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 14/QĐ-THA: Quyết định đình chỉ thi hành án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đình chỉ thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 14/QĐ-THA: Quyết định đình chỉ thi hành án

id=”mcetoc_1dt2f2i271″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 14/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Đình chỉ thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm…… Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:……… ngày……. tháng……. năm ……………………… của Tòa án……………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:………… ngày…….. tháng……… năm……………. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ………………………………………………………………. ;

Căn cứ: ………………………………………………………………………………………………….. ;

Xét đề nghị của Chấp hành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi hành các khoản: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Đối với:……………………………………………………, địa chỉ ………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Kể từ ngày………. tháng……….. năm………..

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS…..;
– TAQSTW;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 14/QĐ-THA: Quyết định đình chỉ thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.