Tổng Hợp · 30/01/2022

Quyết định cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ

Bản in

Mẫu số 36/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 36/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ là gì?

id=”mcetoc_1dta7pu390″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 36/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 36/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ

id=”mcetoc_1dta7pu391″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 36/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 5 Điều 71, Điều 114 (Điều 116) Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án………………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:…… ngày……… tháng…….. năm…………………. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………………;

Xét thấy …………………………………………………………………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với………………………………………………………..

địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………..

Trả cho: …………………………………………………………………………………………………..

địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………..

Vật (giấy tờ) phải trả gồm:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1, 2;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 36/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.