[NGỮ PHÁP N3] Giáo trình Shinkanzen Bài 2: ~と関係して

[NGỮ PHÁP N3] Giáo trình Shinkanzen Bài 2: ~と関係して

Ngữ pháp bài 2 giáo trình Shinkanzen sẽ giới thiệu về các mẫu câu ~と関係して có nghĩa là “có liên quan tới, liên hệ tới cái gì đó”.

Như các bạn đã biết, sách giáo trình Shinkanzen sẽ tổng hợp cho các bạn theo từng chủ đề, trong bài 1 là về chủ đề thời gian và bài 2 ngày hôm nay sẽ về chủ đề mối liên hệ. Mỗi chủ đề đều sẽ liệt kê các mẫu câu hay sử dụng trong các cấp độ mà các bạn đang học, đồng thời đưa ra các ví dụ và bài tập để luyện tập. Đây thực sự là một cuốn giáo trình rất hiệu quả về ngữ pháp.

Các cấu trúc ngữ pháp trong bài 2 giáo trình Shinkanzen:

~とおりだ・~とおり()・ ~どおりだ・~どおり()

Cấu trúc

Danh từ +の+とおりだ・とおり(に)

Động từ Vる/Vた/Vてある/Vている+とおりだ・とおり(に)

Danh từ +とおりだ・とおり(に)

Ý nghĩa

Dựa theo, theo đúng như ~, làm … theo như ~

~によって・~によっては

Cấu trúc

Danh từ + によって・によっては

Ý nghĩa

Tùy vào, Tùy theo

~たびに

Cấu trúc

Danh từ+たびに

Động từ 辞書形+ たびに

Ý nghĩa

Mỗi khi ~

(~ば)~ほど・(~なら)~ほど・~ほど

Cấu trúc

V ば(thể điều kiện)+ Vる+ほど

(A い: bỏ い, đổi thành ければ)+A い+ほど

(A な thêmなら)+A な+ほど

A い・A な+ほど

Ý nghĩa

càng…càng…

~ついでに

Cấu trúc

Danh từ (động từ bỏ する)-の+ついでに

Vる/Vた+ついでに

Ý nghĩa

Nhân tiện, tiện thể

Bây giờ chúng ta sẽ cùng Yên sensei dựa vào mẫu câu trúc trên để vận dụng vào những ví dụ cụ thể qua video học dưới đây: