Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính)

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Mẫu trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

id=”mcetoc_1c9l59e9m0″ style=”text-align:center”>

Mẫu trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con là mẫu bản trích lục được lập ra để trích lục về việc đăng ký nhận cha, mẹ, con. Mẫu trích lục nêu rõ thông tin người nhận nuôi, người được nhận nuôi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

Mẫu tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

id=”mcetoc_1c9l5b5ln1″ style=”text-align:justify”>

……………………..…(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Số:(2)………./TLCMC

………….., ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC
ĐĂNG KÝ NHẬN ……..(3)

Xác nhận đăng ký việc nhận ……….(3) giữa:

Họ, chữ đệm, tên …..(4): ……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………

Giới tính: ……………… Dân tộc: ……………..…… Quốc tịch: …………

Giấy tờ tùy thân: (5) ………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên con: ……………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………

Giới tính:……………………………Dân tộc:…………………… Quốc tịch: ……

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (5) ……………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………….

Việc nhận ………………(3) có hiệu lực kể từ ngày cấp Trích lục./.

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục hộ tịch.

Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá

UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con

(3) Ghi rõ:

Xác định đăng ký việc nhận cha, con hoặc mẹ, con tùy theo đăng ký việc cha nhận con/con nhận cha hoặc mẹ nhận con/con nhận mẹ.

(4) Ghi rõ: cha hoặc mẹ

(5) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.

Mẫu trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

id=”mcetoc_1c9l5f1ep2″ style=”text-align:justify”>