Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu con dấu của doanh nghiệp 2016

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu cho các bạn đọc về mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện. Nội dung chi tiết của biểu mẫu mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Thủ tục đổi, khắc lại con dấu

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Nội dung chi tiết của mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện, mời các bạn tham khảo:

Phụ lục I-18

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.….., ngày …. tháng …… năm ……

THÔNG BÁOVề việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

2. Hình thức mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày ……….. tháng ………… năm ………………

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Các giấy tờ gửi kèm:
………………………………………
……………………………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)