Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu số 03/PTHA: Giấy mời

Bản in

Mẫu số 03/PTHA: Giấy mời là gì? Mẫu giấy mời gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 03/PTHA: Giấy mời là gì?

id=”mcetoc_1dti0ip400″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 03/PTHA: Giấy mời là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc mời cá nhân, tổ chức đến làm việc. Mẫu nêu rõ thông tin người được mời, thời gian mời… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 03/PTHA: Giấy mời theo Thông tư 96

id=”mcetoc_1dv17huac0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 03/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/GM-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

GIẤY MỜI

Kính gửi: ……………………………………………

Phòng Thi hành án

Trân trọng kính mời ông (bà)

Địa chỉ:

Đến

Địa chỉ

Thời gian: ……..giờ ………ngày ……..tháng …….. năm

Để …

Đề nghị ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa chỉ trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HS, THA; ………

CHẤP HÀNH VIÊN

3. Mẫu số 03/THA: Giấy mời theo Thông tư 130

id=”mcetoc_1dti0ip401″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số: 03/THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./GM-THA

……, ngày….. tháng……. năm……

GIẤY MỜI

Kính gửi:………………………………………………………………………..

Cơ quan Thi hành án…………………………………………………………………………………

Trân trọng kính mời ông (bà)……………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Đến…………………………………………………………………………………………………………

Thời gian:………….. giờ…….. ngày………. tháng………… năm……………………………

Địa điểm………………………………………………………………………………………………….

Để…………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, Hồ sơ THA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 03/THA: Giấy mời

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.