Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

Bản in

Mẫu giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay là gì? Mẫu giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay là gì?

id=”mcetoc_1dnc8ap3v0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc khai thác cảng hàng không, sân bay. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, mục đích khai thác…

2. Mẫu giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

id=”mcetoc_1dnc8ap3v1″ style=”text-align:justify”>

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
——-

Số: …/GCNKT-CHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY CHỨNG NHẬN
KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Cấp lần đầu:………………………..

Cấp lần thứ hai:…………………….

TÊN CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

………………………………………..

………………………………………..

TỌA ĐỘ

Vĩ độ……..

Kinh độ…….

TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY:

…………………………………………………………………………………………………………………

MỤC ĐÍCH KHAI THÁC:

…………………………………………………………………………………………………………………

NĂNG LỰC KHAI THÁC:

…………………………………………………………………………………………………………………

CẤP SÂN BAY:……………………………………………………………………………………………..

DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP:

…………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.