Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu gia hạn hợp đồng

Phụ lục gia hạn hợp đồng mới nhất

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự trong quá trình tham gia giao dịch. Hợp đồng được xây dựng dựa trên mong muốn, thỏa thuận của các bên. Vậy khi các bên cùng muốn gia hạn hợp đồng thì xử ký thế nào?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Mẫu gia hạn hợp đồng

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

id=”mcetoc_1ev4i3vf00″ style=”text-align:justify”>

Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015, Phụ lục hợp đồng được hiểu là văn bản kèm theo hợp đồng chính, được dùng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng sẽ có hiệu lực giống như hợp đồng chính đã được giao kết.

Phụ lục hợp đồng phải tuân theo các quy định sau:

Trong hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng cũng được xác định là một bộ phận của hợp đồng lao động, có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động có thể dùng để quy định chi tiết thêm một số điều khoản được quy định trong hợp đồng chính hoặc dùng để sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung của hợp đồng lao động.

2. Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng

id=”mcetoc_1efecg7m10″ style=”text-align:justify”>

Hiện nay, đối với vấn đề về phụ lục gia hạn hợp đồng, trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 chỉ quy định chung về phụ lục hợp đồng mà không có khái niệm hay quy định riêng về phụ lục gia hạn hợp đồng, nhưng có thể hiểu, phụ lục gia hạn hợp đồng, là văn bản phụ lục có nội dung nhằm kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng thêm một thời gian theo sự thỏa thuận của các bên.

Việc ký phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn hợp đồng hoàn toàn dựa trên nội dung thỏa thuận của hai bên khi hợp đồng gần hết hạn. Tuy nhiên, đối với một số loại hợp đồng cụ thể thì việc quy định phụ lục hợp đồng nói chung và phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn hợp đồng nói riêng cũng có những quy định riêng nhất định.

Lưu ý: Không thể gia hạn hợp đồng sau khi hợp đồng đã giao kết hết hạn mà chỉ có thể gia hạn hợp đồng khi hợp đồng còn hạn. Đồng thời việc thực hiện ký phụ lục hợp đồng đều dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Phụ lục gia hạn hợp đồng

id=”mcetoc_1efecg7m11″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm ……

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Số……………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY………………………………………………………………………………………………….

Đại diên:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:.……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: +84…………………………………………..….. Fax: +84…………………………………

Mã số thuế:………….…….……………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………….…..…………………………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………

Đại diên:………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: +84………………………………………………. Fax: +84…………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số…….về gia hạn hợp đồng đã ký số….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………….

2. …………………..…………………..…………………..…………………..……………………………

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số……………………………….

5.2 PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hợp đồng hết hạn có phải gia hạn hay không?

id=”mcetoc_1ev4i3vf11″ style=”text-align:justify”>

Khi một hợp đồng hết hạn, theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015 thì đây là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng, cụ thể là chấm dứt hợp đồng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Vì vậy, khi thời hạn của hợp đồng được đưa vào trong nội dung hợp đồng thì đó sẽ làm căn cứ chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Có thể thấy, về mặt nguyên tắc, khi hợp đồng đã hết hạn thì hợp đồng này sẽ không còn giá trị để tiếp tục thực hiện, điều đó đồng nghĩa, không thể thực hiện việc gia hạn hợp đồng khi hợp đồng đã hết hạn. Bởi việc gia hạn hợp đồng là để nhằm mục đích để kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng, do vậy việc gia hạn hợp đồng chỉ được thực hiện khi hợp đồng còn thời hạn hoặc gần hết hạn.

Khi hợp đồng đã hết hạn, nếu các bên muốn tiếp tục hợp đồng thì chỉ có thể giao kết hợp đồng mới. Nội dung này cũng được khẳng định tại quy định về hợp đồng lao động, theo đó tại khoản 2 Điều 22 “Bộ luật lao động năm 2019” có quy định, khi hợp đồng lao động hết hạn, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động phải giao kết hợp đồng lao động mới, nếu không giao kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã ký kết trước đó sẽ trở thành loại hợp đồng lao động khác để xác định quan hệ lao động này.

5. Mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà

id=”mcetoc_1ev4j1t210″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số:…/………­Căn cứ hợp đồng thuê nhà số …/HĐTN- 2012, đã ký ngày 01/01/2012;­

Căn cứ phụ lục hợp đồng số 01, đã ký ngày 01/01/2011; (trường hợp trước đó có ký kết các phụ lục)

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng … năm… tại ….. [địa chỉ giao kết Hợp đồng – thông thường là tại địa chỉ nhà cho thuê]

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ:

Họ tên ông/bà : …………………………………. Sinh ngày: … / … / ……

CMND số: …………………………………. cấp ngày: … / … / ……

Và vợ là bà: …………………………………. Sinh ngày: … / … / ……

CMND số: …………………………………. cấp ngày: … / … / ……

Cùng thường trú: ………………………………….….………………………….

Là đồng chủ sở hữu căn nhà số: ………………………………….………………

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ………………… cấp ngày … / … / ……

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN THUÊ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Địa chỉ trụ sở chính: …. Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 Tp.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……………………… do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp ngày 1/10/2014

Số tài khoản: ……………………………………..tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Bến Thành

Điện thoại: (08) ………………………………… – Fax: …………………………………

Họ và tên người đại diện: TRẦN VĂN C

Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

1. Gia hạn thời hạn thuê: từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

2. Giá cho thuê trong thời hạn từ ngày 01/1/2016 đến 31/12/2017 là 50.000.000 đồng/tháng (Năm mươi triệu đồng trên một tháng), đã bao gồm thuế VAT.

3. Các điều khoản khác trong Hợp đồng thuê nhà số …/HĐTN- 2012 đã ký ngày 01/01/2012 và các phụ lục số … không thay đổi.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê nhà số …/HĐTN- 2012, đã ký ngày 01/01/2012.

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc một số mẫu gia hạn hợp đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.