Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Bản in

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài

style=”text-align:justify”>

(Tên tổ chức, cá nhân)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

, ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số,

(Tên tổ chức, cá nhân) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung sau:

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức

Tên giao dịch tiếng Việt/Họ và tên: …………………………………………………..

Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (đối với tổ chức) số …… do …cấp ngày … tháng … năm ………

Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân) số ………………………. do ………………………….cấp ngày … tháng … năm …

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………….Fax (dành cho tổ chức): ………………………….

E-mail: ……………………………………Website (dành cho tổ chức): ……………..

Loại chứng thư số: …………………….. do tổ chức (tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài) cấp.

Serial number (SN): ……………………………………………………………………

Common name (CN): ………………………………………………………………….

Hiệu lực sử dụng từ ngày ………………. đến ngày …………………………………..

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam

STT

Tên tài liệu

Slượng

Ghi chú

1

2

3. Cam kết

(Tên tổ chức/cá nhân) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan./.

(CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu đối với tổ chức)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.