Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số

Đơn đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số

Bản in

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp GCN đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động

style=”text-align:justify”>

(Tên cơ quan, tổ chức)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

, ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …../2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng với các nội dung sau:

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức

Tên giao dịch tiếng Việt:

Tên giao dịch tiếng Anh:

Quyết định thành lập/Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ số ……… do …………………………………….. cấp ngày … tháng … năm … (nếu có)

Giấy phép kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm… (nếu có)

Địa chỉ: ……………………………………………….………………………………

Điện thoại: ………………………………..Fax: ……………………………………..

E-mail: ……………………………….Website: ……………………………………..

Tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan/tổ chức: ……………………………..

Tên người chịu trách nhiệm quản trị hệ thống: ………………………………………

2. Tài liệu gửi kèm theo

STT

Tên tài liệu

Slượng

Ghi chú

1

2

3

3. Cam kết

(Cơ quan, tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số

style=”text-align:justify”>

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính của mục biểu mẫu nhé.