Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

Bản cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên Ký túc xá

Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

style=”text-align:center”>

Bản cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX là mẫu đơn được sử dụng phổ biến dành cho các bạn muốn đăng ký ở nội trú tại trường mình đang theo học. Theo đó, Bản cam kết nêu ra yêu cầu sinh viên phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội quy, quy chế mà nhà trường đề ra, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, duy trì kỷ cương trong học tập góp phần xây dựng môi trường văn hóa văn minh.

Bản cam kết chấp hành nội quy công ty

Bản cam kết về việc thực hiện nội quy của học sinh

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

Nội dung của Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX, mời các bạn tham khảo:

ĐẠI HỌC ………………………………

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ

style=”text-align:center”>

Thực hiện Quy chế công tác Học sinh Sinh viên nội trú trong trường Đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nội quy Ký túc xá trường ………………………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, duy trì kỷ cương trong học tập góp phần xây dựng môi trường văn hóa văn minh.

Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………… MSSV: ……………………………….

Lớp: ……………………………….. Khoa: ………………………………………………………………………………..

Đang ở phòng: ………………………………… Nhà: …………………………………………………………………..

CAM KẾT

Thực hiện nghiêm túc những điều quy định trong nội quy cụ thể như sau:

1. Quy đinh chung

2. Quy đinh về an ninh trật tự

3. Quy định về giờ tự học

– Chấp hành đúng quy định về thời gian tự học và sinh hoạt hang ngày tại KTX;

– Giờ tự học: + Sáng: từ 7h00′ đến 11h00′

+ Chiều: từ 13h30′ đến 16h00′

+ Tối: từ 19h00′ đến 23h00′

– Không làm những việc sau:

– Sau 23h00′ có mặt tại phòng ở đã đăng ký để Ban quản lý KTX điểm danh;

4. Quy định về tài sản

5. Quy định về vệ sinh môi trường

Em xin cam kết thực hiện nghiêm túc các điều nêu trên, nếu vi phạm em sẽ nhận các hình thức kỷ luật của Nhà trường.

……….., ngày ….. tháng …. năm …..

Sinh viên cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX bản PDF hoặc Word doc để chỉnh sửa thêm.