Làng du lịch Mỹ Khánh

Địa chỉ:
335 Vòng Cung, Mỹ Khánh, Cần Thơ, Can Tho
Tel: 71 846260 Fax: 71-846432

Khu vực:
Miền Nam