Công ty du lịch và dịch vụ Minh Hải

Địa chỉ:
1 Phan Ngọc Hiền, Phường 4, Cà Mau, Ca Mau
Tel: 834268, 831826
Fax: 780-834402, 837022

Khu vực:
Miền Nam

Kinh doanh du lịch