Công ty Du lịch Hà Tiên

Địa chỉ:
14 Phương Thành, Tx. Hà Tiên, Kien Giang
Tel84-77) 851929 Fax: (84-77) 852119

Khu vực:
Miền Nam