Cách chơi trò chơi Nu na nu nống

– Các trẻ tham gia chơi ngồi xuống thành một hàng, bên cạnh nhau. Chân duỗi thẳng về phía trước.

– Bắt đầu hát bài đồng dao. Trẻ vừa hát vừa lấy tay đập nhịp vào đùi sao cho mỗi từ của bài hát rơi vào một nhịp gõ vào 1 chân liền nhau. Gõ nhịp chân từ trẻ đầu hàng lần lượt đến các trẻ bên cạnh.

Ví dụ:  Khi hát từ “ nu”, lấy tay đập nhẹ vào một chân của trẻ đầu tiên. Tiếp đến khi hát đến từ “ na”, đập tay vào chân thứ 2 của trẻ đầu tiên. Đến từ “nu”, đập tay vào chân kế của trẻ thứ 2… Lần lượt như vậy cho đến khi kết thúc bài hát.

– Khi đến từ “ trống”  cuối cùng( hoặc “ thụt” trong phiên bản lời thứ 2),  chân của trẻ nào gõ nhịp từ “ trống” thì co chân đó lại và lần chơi tiếp theo sẽ không gõ nhịp vào chân đó nữa.

– Tiếp tục chơi vòng chơi tiếp theo từ chân tiếp theo chân vừa co lên đó. 

– Người chơi lần lượt rút hết chân của mình lên. Người nào co được cả 2 chân lên đầu tiên là người chiến thắng. Người còn lại cuối cùng một chân chưa co, gọi là “ thối chân”, là người thua cuộc.