Tổng Hợp · 30/01/2022

Bản cam kết an toàn về an ninh trật tự

Mẫu giấy cam kết về an ninh trật tự

Bản cam kết an toàn về ANTT

style=”text-align:center”>

Bản cam kết an toàn về an ninh trật tự được Thiquocgia.vn sưu tầm và đăng tải, là biểu mẫu cam kết thực hiện xây dựng doanh nghiệp, cơ sở, trường học đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự.

Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

SỞ TƯ PHÁP

……………………………….

TÊN ĐƠN VỊ (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………, ngày tháng năm

BẢN CAM KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA

XÂY DỰNG (1)….ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM (2)……..

Tôi tên:

Ngày tháng năm sinh:

Chức danh/chức vụ:

Đơn vị công tác:

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, tôi làm bản cam kết giao ước thi đua xây dựng (1)… đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm (2)…với các nội dung như sau:

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1): Ghi tên đơn vị

(2): Ghi năm đăng ký