Tổng Hợp · 31/01/2022

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

style=”text-align:center”>

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng khi cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Các bạn có thể tải về mẫu tường trình và dùng luôn mà không cần chỉnh sửa. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Ảnh mẫu Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

style=”text-align:justify”>

Nội dung mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

style=”text-align:justify”>

UBND THÀNH PHỐ …………
……………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: ……. /TTr-TNMT

……, ngày ….. tháng … năm ………..

TỜ TRÌNHVề việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

align=”center”>

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………………………….

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

– Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thi hành Luật Đất đai;

– Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, ……………..Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân …………………..

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho : ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang sử dụng đất tại xã……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau :

1- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của………………………………………..;

2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho…………………………………………………;

3- ……………………………………………………………………………………………………………….;

4- ……………………………………………………………………………………………………………….;

…………., ngày … tháng … năm……

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường
(Ký tên, đóng dấu)