Tổng Hợp · 19/01/2022

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-4A-TNDN

Bản in

Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

style=”text-align:center”>

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP

Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ….

style=”text-align:center”>

Người nộp thuế…………………………….…………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:

Cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.

Cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật đầu tư.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật đầu tư.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật đầu tư.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật đầu tư.

Hợp tác xã mới thành lập.