Tổng Hợp · 19/01/2022

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02A-TNDN

Mẫu số 02A/TND
Cục thuế:
Chi cục thuế:
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Kỳ tính thuế….)

Mã số thuế:……………………………..

Tên cơ sở kinh doanh::………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Quận/ huyện: ……………….Tỉnh, thành phố:……………………………..

Điện thoại: ……………………………..Fax: E- mail:……………………………..

Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………..