Tổng Hợp · 30/01/2022

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Mẫu 08/HĐBC-HĐND: Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân ban hành theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

1. Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân

id=”mcetoc_1evtj0sl66″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Ảnh

4cm x 6cm

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)………………. NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: (2)………………………………………….

2. Họ và tên khai sinh: (3)………………………………….

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):

3. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………4. Giới tính:

4. Quốc tịch: (4)………………………………….

5. Nơi đăng ký khai sinh: (5)………………………………….

6. Quê quán: (6)………………………………….

7. Nơi đăng ký thường trú: (7)………………………………….

8. Nơi ở hiện nay: (8)………………………………….

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: (9)………………………………….

Ngày cấp: Cơ quan cấp: ……………………………

10. Dân tộc: (10)……………………………….11. Tôn giáo: (11)………………………………….

11. Trình độ:………………………………….

– Giáo dục phổ thông: (12)………………………………….

– Chuyên môn, nghiệp vụ: (13)………………………………….

– Học vị: (14)……………………………………… Học hàm: (15)………………………………….

– Lý luận chính trị: (16)………………………………….

– Ngoại ngữ: (17)………………………………….

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18)………………………………….

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19)………………………………….

15. Nơi công tác: (20)………………………………….

16. Ngày vào Đảng: (21) ………/……./

– Ngày chính thức: ……/…./………..; Số thẻ đảng viên………………………………….

– Chức vụ trong Đảng:………………………………….

– Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)………………………………….

Lý do ra khỏi Đảng:………………………………….

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)………………………………….

– Tên tổ chức đoàn thể:………………………………….

– Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:………………………………….

18. Tình trạng sức khỏe: (23)………………………………….

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)………………………………….

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):………………………………….

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):…………………….. nhiệm kỳ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng……năm ………… đến tháng……..năm……….

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………, ngày…..tháng…năm 2021

Ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

id=”mcetoc_1evtgvfpc1″>

Điều 2 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu QH khóa XV, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

(1) Đơn ứng cử:

Đối với người ứng cử ĐBQHthực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết 41;

(2) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 02/HĐBCQH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

(3) Tiểu sử tóm tắt:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

Trong đó:

– Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

– Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

– Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.