Tổng Hợp · 31/01/2022

Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

style=”text-align:center”>

Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam được Thiquocgia.vn sưu tầm và đăng tải, đưa ra nhiều đưa ra nhiều thông tin về ứng viên như: họ tên, bút danh, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quê quán… Đây là hồ sơ đi kèm đơn xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam, mời các bạn tham khảo.

Thủ tục cấp Thẻ nhà báo

Thủ tục đổi Thẻ nhà báo

Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo


Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

Mời các bạn tham khảo Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

SƠ YẾU LÝ LỊCH

style=”text-align:center”>

(Kèm đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam)

Cơ quan công tác: ………………………………

Chi hội Nhà báo: ………………………………….

Thuộc (Hội, Liên chi): …………………………….

1. Họ và tên: ………………………………………………………….. Nam hay nữ ………………………………

2. Bút danh: ……………………………………………………………………………………………………………….

3. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………..

4. Dân tộc: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………..

6. Cơ quan công tác hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

7. Học vấn (PTTH, trung cấp, ĐH, trên đại học) ………….. Tốt nghiệp năm …………………………

Khoa ……………………………………………………………………… Trường …………………………………….

8. Trình độ chính trị (sơ, trung, cao cấp): ……………………………………………………………………….

9. Trình độ ngoại ngữ (A, B, C, đại học): ……………………………………………………………………….

10. Đảng viên, đoàn viên …………………………………………………………………………………………….

11. Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………….

12. Được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo năm: …….. Số thẻ nhà báo: ………..

13. Quá trình công tác báo chí (theo biểu dưới):

Thời gian Chức danh Cơ quan công tác Khen thưởng/kỷ luật

Người khai ký tên

……. ngày …… tháng ……. năm ………….

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Gửi 02 ảnh 2cmx3cm để làm thẻ hội viên.

– Yêu cầu kê khai đúng mẫu trên.