Tổng Hợp · 25/01/2022

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133

Mẫu số S14-DNN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

style=”text-align:center”>

Mẫu số S14-DNN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ là mẫu sổ theo dõi của doanh nghiệp về việc thanh toán bằng ngoại tệ. Thông qua sổ theo dõi thì doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình, diễn biến việc thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp mình. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ tại đây.

Mẫu số S08-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

Mẫu số S07-DNN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S06-DNN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)

Mẫu số S14-DNN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Nội dung cơ bản của mẫu số S14-DNN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ như sau:

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………..

Mẫu số S14-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

style=”text-align:center”>

(Dùng cho các TK 136, 138, 141, 334, 336, 338)

Tài khoản: ……………

Đối tượng:……………

Loại ngoại tệ:…………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Tỷ giá hối đoái Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
Ngoại tệ Quy ra VNĐ Ngoại tệ Quy ra VNĐ Ngoại tệ Quy ra VNĐ Ngoại tệ Quy ra VNĐ
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
– Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh
….
– Cộng số phát sinh x x x x x x
– Số dư cuối kỳ x x x x x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ……

Ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.