Tổng Hợp · 31/01/2022

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

Mẫu sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

style=”text-align:center”>

Mẫu sổ giao nhận hồ sơ đảng viên là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ đảng viên. Mẫu sổ nêu rõ thông tin người giao, người nhận hồ sơ, thông tin hồ sơ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu 16A-KNĐ: Quyết định công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên

Mẫu 8-HSĐV: Sổ đảng viên ra khỏi đảng

Nội dung cơ bản của mẫu sổ giao nhận hồ sơ đảng viên như sau:

style=”text-align:justify”>

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

Số TT

Ngày, tháng, năm

Họ và tên người giao hoặc nhận

Giao hoặc nhận

Hồ sơ đảng viên của ai?

Các tài liệu trong hồ sơ

Người giao hoặc người nhận ký

Mẫu sổ giao nhận hồ sơ đảng viên

style=”text-align:justify”>