Tổng Hợp · 31/01/2022

Sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên

Sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên

Mẫu sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên

style=”text-align:center”>

Mẫu sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về viêc cho mượn đọc hồ sơ của đảng viên. Mẫu sổ nêu rõ thông tin thời gian cho mượn đọc, thông tin về hồ sơ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên

Mẫu 8-HSĐV: Sổ đảng viên ra khỏi đảng

Mẫu 9-HSĐV: Sổ đảng viên đã từ trần

Nội dung cơ bản của mẫu sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên như sau:

style=”text-align:justify”>

Sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên

Số TT

Ngày, tháng, năm

Họ và tên người mượn

Hồ sơ đảng viên của ai?

Các tài liệu trong hồ sơ

Người ký mượn

Đã trả hồ sơ ngày, tháng, năm

Mẫu sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên

style=”text-align:justify”>