Tổng Hợp · 31/01/2022

Quyết định xác minh nội dung tố cáo

Bản in

Mẫu số 48/QĐ-THA: Quyết định xác minh nội dung tố cáo là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 48/QĐ-THA: Quyết định xác minh nội dung tố cáo là gì?

id=”mcetoc_1dtcqsbak0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 48/QĐ-THA: Quyết định xác minh nội dung tố cáo là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo. Mẫu nêu rõ nội dung xác minh, nội dung tố cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 48/QĐ-THA: Quyết định xác minh nội dung tố cáo

id=”mcetoc_1dtcqsbak1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 48/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Xác minh nội dung tố cáo

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Điều 22 Luật Tố cáo năm 2011;

Xét nội dung tố cáo của: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành xác minh tố cáo của công dân đối với ………………………………

Nội dung xác minh……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn xác minh………………………. ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Đoàn xác minh tố cáo gồm:

Đồng chí:…………………………………… Chức vụ:………………………….. trưởng đoàn.

Đồng chí:…………………………………… Chức vụ:……………………………. thành viên.

Đồng chí:…………………………………… Chức vụ:……………………………. thành viên.

Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 2 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 48/QĐ-THA: Quyết định xác minh nội dung tố cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.